Delatnost Zavoda

Odlukom o osnivanju ("Službeni glasnik RS", br. 51/2006) i Planom mreže zdravstvenih ustanova ("Službeni glasnik RS", br. 42/2006) utrvrđen je delokrug rada i nadležnost Zavoda za javno zdravlje Valjevo. U skladu sa istim, Zavod je u obavezi da:

 • Prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva i izveštava nadležne organe i javnost;
 • Prati i proučava zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva;
 • Predlaže elemente zdravstvene politike, planove i programe sa merama i aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva;
 • Vrši informisanje, obrazovanje i obuku stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju; vrši procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite;
 • Planira razvoj stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
 • Podstiče razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema;
 • Vrši primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja;
 • Sarađuje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva;
 • Obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i Planom mreže zdravstvenih ustanova;
 • Obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost.
 • Vrši bakteriološke, serološke, virusološke, hemijske i toksikološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kao i u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti.
Slika Srbije sa okruzimaKolubarski okrug
Slika Srbije sa okruzima

Nadležnost Zavoda • Koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova iz Plana mreže, za teritoriju za koju je osnovan;Sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na teritoriji za koju je osnovan, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.
 • Može obavljati poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ako na području za koje je osnovan ne postoji druga zdravstvena ustanova koja obavlja te poslove.