Reč direktora

Zavod za javno zdravlje Valjevo svojom preventivnom delatnošću obuhvata šest opština Kolubarskog okuga : Valjevo, Ljig, Mionica, Osečina, Ub i Lajkovac.

Osnovan je 2000. godine, posle 30 godina od ukidanja Higijenskog zavoda, koji je godinama važio za jedan od najboljih u Srbiji.

Od osnivanja do 2008. Zavod se nalazio na dve lokacije: jednim delom u bolnici, a drugim delom u zgradi RZZO Filijala Valjevo, što je otežavalo rad i onemogućavalo razvoj novih poslova.

28.08.2007. godine posle potpisivanja ugovora sa Zdravstvenim centrom Valjevo o prenosu prava korišćenja zgrade u ulici Vladike Nikolaja br.5, započeta je i rekonstrukcija i sanacija objekta starog preko 50 godina, oštećenog prilikom zemljotresa 1998. godine i bombardovanja 1999. godine.

Posle prve faze radova, u kojoj je urađena rekonstrukcija spoljašnje i unutrašnje kanalizacione mreže, elektroinstalacija i adaptacije prostorija za potrebe laboratorija, Zavod se 14. janura 2008. godine preselio u novi poslovni prostor gde su objedinjene sve službe na jednom mestu.

Tokom 2008. godine, sredstvima Ministarstva zdravlja, nastavljeni su dalji radovi pri čemu je urađena nova krovna konstrukcija i krovni pokrivač, postavljena nova fasada, adaptirane i sanirane podrumske prostorije za potrebe DDD službe.

Direktor Zavoda Direktor Zavoda
dr Marija Gavrilović

ISTORIJAT
Početkom rada Zavoda za javno zdravlje Valjevo može se smatrati 1946. godina kada je formirana okružna sanitarno-epidemiološka stanica u Valjevu sa sedištem u Karađorđevoj 91, u kući dr Race Stefanovića...
(opširnije...)
Takođe u toku 2008. godine dobijena su i rešenja Ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje DDD poslova, analiza zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, kao i sertifikat o akreditaciji laboratorija za 304 pojedinačne metode ispitivanja životnih namirnica, vode za piće, vazduha, predmeta opšte upotrebe,a prema standardu SRPC ISO/IEC1725:2006.

Početkom 2009. godine stekli su se svi potrebni uslovi za rad kliničke mikrobiologije, neophodne za laboratorijsku dijagnostiku uzročnika bolesti. Takođe, nastavljeni su radovi na investicionom održavanju i urađena je rekonstrukcija instalacija grejanja i podrumskih prostorija.

U 2010. godini završena je izgradnja Centra za reciklažu medicinskog otpada u okviru projekta Ministarstva zdravlja o bezbednom uklanjanju medicinskog otpada. Objekat je površine preko 50m2 sa prostorijama za smeštaj aparata, kancelarijom, garderoberom i sanitarnim čvorom.

U 2011. godini uspostavljen je sistem video nadzora i alarm monitoringa radi obezbeđenja zgrade. Takođe izgrađen je žičani kavez za odlaganje opreme potrebne za medicinski otpad i ispunjeni ostali uslovi neophodni za dobijanje dozvole.

Početkom 2012 dobijena je privremena dozvola za bezbedan tretman medicinskog otpada i sklopljeni su ugovori sa svim privatnim ordinacijama i domovima zdravlja na teritoriji Kolubarskog okruga. Pored toga izgrađen je novi parking za potrebe službenih vozila i nabavljeno je 18 klima uređaja i 20 računara. Krajem 2012 uređeno je novo prijemno odeljenje za kliničku mikrobiologiju sa čekaonicom i sanitarnim čvorom, ukupne površine oko 50 m2.

U proteklom periodu 2013. godine završena je rekonstrukcija otvorene terase čime je proširen poslovni prostor za 50 m2, kao i otvaranje novog ulaza u zgradu za prijemno odeljenje sanitarne hemije i sanitarne mikrobiologije a po zahtevu Akretidacionog tele Srbije (ATS). Kupljena su 2 službena vozila i urađena je drenaža za odvođenje kišne kanalizacije.

Tokom 2014 godine nastavljeni su radovi na investicionom održavanju zgrade:
 • Zamena stolarije i oluka,kao i rekonstrukcija dela krovnog pokrivača jer je dolazilo do prokišnjavanja i ulivanja vode za vreme majskih poplava.
 • Pored nabavke novog kotla za grejanje,kupljeno je i desetak računara,konduktometar,binokularni mikroskop,spektrofotometar,inkubator,vodeno kupatilo i tri službena vozila.

Zavod je uzeo aktivno učešće za vreme vanredne situacije od 15 do 30 maja zbog poplava i klizišta:
 • Uvedeno je dvadesetčetvoročasovno dežurstvo
 • Svakodnevna kontrola vodosnadbevanja iz centralnih vodovoda svih šest opština Kolubarskog okruga,lokalnih vodovoda i individualnih vodnih objekata
 • Nadzor nad zaraznim bolestima i higijensko-epidemiološki nadzor nad kolektivnim smestajem u 13 prihvatnih centara
 • Takođe izvršena je dezinfekcija poplavljenih objekata i javnih površina uz pomoć ekipa iz ZZJZ Kosovska Mitrovica i Sombora
 • Distribuiran štampan materijal,održane edukacije i predavanja u školama
 • Date preporuke za bezbednu ishranu i korišćenje vode
 • Svakodnevna komunikacija i izveštavanje nadležnih institucija
 • Kontakt sa medijima i davanje saopštenja i preporuke za javnost za postupanje u vanrednim situacijama

U toku 2015. godine urađena je zamena krovnog pokrivača i sanacija podrumskih prostorija, drenaža i betoniranje dvorišta u prostoru za medicinski otpad. Proširen je takođe parking i urađeno još 5 nadstrešnica za službena vozila. Uveden je sistem kontrole pristupa i radnog vremena, kao i fizičko tehničko obezbeđenje. Posle sprovedenih tendera i postupaka javnih nabavki u 2015. kupljeni su laboratorijski aparati inkubator, denzitometar, phmetar, vorteks, frižideri, klima uređaji i namensko terensko vozilo za DDD poslove. Nabavljene su i uniforme za sve zaposlene, radna obuća i kancelarijski nameštaj, nastavljeno licenciranje računara.

Inače od 2008 do sada nabavljeno je 42 računara, 21 štampač, 4 lap-topa, 2 skenera, 2 štampača, 23 klime, 81 laboratorijski aparat, 45 ormara, 54 stola, 80 stolica, 9 frižidera, 10 službenih vozila, 13 PP aparata itd.

Na dan Slave Zavoda sv. Kralja Milutina 12 novembra 2015 izdata je Monografija "Zavod za javno zdravlje Valjevo 2000-2015", čime je obeleženo 15 godina postojanja zdravstvene preventivne ustanove na Kolubarskom okrugu. To je ujedno bio i naš skromni doprinos obeležavanju 100 godina od Prvog svetskog rata i sećanje na ratnu "valjevsku bolnicu" koja se jednim delom nalazila na prostoru ZZJZ Valjevo.

Tokom 2016. godine na osnovu finansijskog plana urađena je nova kompjuterska mreža kojom su umrežene sve službe zavoda, nabavljena računarska oprema, laboratorijski aparati (farmaceutski frižider za vakcine, sistem za demineralizaciju vode i dr). Takođe urađena je i gromobranska instalacija i nastrešnica za službena vozila.

U aprilu u 2017. godini realizovana je poseta ATS-a zbog akreditacije laboratorija i utvrđivanja ispunjenosti uslova za pojedine metode i vrste analiza koje se obavljaju u ZZJZ Valjevo. Sertifikat o akreditaciji, kojim se potvrđuje da ZZJZ Valjevo zadovoljava zahteve standarda SRPC ISO/IEC 1725:2006, dobijen 2008., a obnovljen posle 4 godine , sa proširenim obimom akreditacije. I u toku 2017. realizovane su tekuće popravke i održavanje svih postojećih instalacija u objektu, uređenje i održavanje zgrada Zavoda , dvorišta i pratećih objekata. Takođe redovno su servisirani laboratorijski aparati, merni i kontrolni instrumenti, kao i ostali uređaji neophodni za rad.

Tokom 2018. nabavljen je digestor za potrebe sanitarne hemije, oprema za DDD poslove, računarska oprema i dva nova putnička automobila. U periodu od 13.01.2018.-12.4.2019. realizuje se projekat "Nastavak saradnje za povećanje i unapređenje kapaciteta upravljanja migrantskom krizom u R.Srbiji - MDADAD 2", sa ciljem osiguranja adekvatne i kvalitetne brige i podrške migrantima. U decembru 2018. IZJZ Batut sproveo je redovnu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada u našoj ustanovi. Na stručni rad nije bilo primedaba, a sugestije su se odnosile na nedostajuće kadrove, što je posledica zabrane zapošljavanja u javnom sektoru u poslednje 3 godine.

U Zavodu trenutno radi 66 zaposlenih na neodređeno i 5 na određeno u četiri Centra i jednoj Službi:
 • Centar za kontrolu i prevencija bolesti
 • Centar za higijenu i humanu ekologiju:
  • Odeljenje za higijenu
   • Odsek za DDD poslove
  • Odeljenje za sanitarnu hemiju
 • Centar za mikrobiologija
 • Centar za promociju zdravlja i analizu, planiranje i organizacija zdravstvene zaštite sa informatikom i biostatistikom u zdravstvu
 • Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove
  • Odsek za pravne poslove
  • Odsek za ekonomsko-finansijske poslove
  • Odsek za tehničke i druge slične poslove

Svih ovih godina konstantna KME dostupna je svim zdravstvenim radnicima o organizaciji i trošku ustanove radi sakupljanja bodova za obnavljanje licence.