Organizaciona struktura Zavoda


CENTAR ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
Centar za prevenciju i kontrolu bolesti bavi se poslovima prevencije i kontrole ZARAZNIH BOLESTI.

U oblasti prevencije i kontrole ZARAZNIH BOLESTI aktivnosti Centra obuhvataju:
 • Kontinuirani nadzor nad zaraznim bolestima. Epidemiološko ispitivanje pri sumnji i pojavi pojedinačnih slučajeva određenih zaraznih bolesti i epidemija u skladu sa važećim zakonskim propisima. Preduzimanje mera za sprečavanje, rano otkrivanje, suzbijanje i gašenje epidemije zaraznih bolesti, kao i za otklanjanje štetnih posledica po zdravlje prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama.
 • Zaštita od importovanih zaraznih bolesti, sprovođenje epiodemiološkog nadzora nad povratnicima iz zemalja gde su registrovane karantinske i tropske zarazne i parazitarne bolesti. Uspostavljanje sveobuhvatnog sanitarno-higijensko i epidemiološkog nadzora na teritoriji okruga. Pregled lica pod zdravstvenim nadzorom, kao i otkrivanje i evidencija kliconoštva i nadzor nad kliconošama do obeskličenja.
 • Stručno-metodološka pomoć zdravstvenim ustanovama u realizaciji programa imunizacije. Evaluacija uspeha kod obavezne imunizacije). Uspostavljanje monitoringa hladnog lanca, čuvanja i transporta vakcina od proizvođača do vakcinalnih punktova. Organizacija Stručnog tima u vezi sa problemima koji se javljaju u toku vakcinacije (neželjene reakcije i utvrđivanje trajanja kontraindikacija za imunizaciju).
 • Sprovođenje obavezne imunizacije lica po ekspoziciji protiv hepatitisa B i po kliničkim indikacijama (pneumokokna, menignokokna, HIV vakcina, vakcinacija protiv gripa).
 • Obavljanje poslova iz programa rada na sprečavanju i suzbijanju bolničkih infekcija, učešće u radu bolničke komisije za zaštitu od bolničkih infekcija i pružanje stručno-metodološke pomoći u radu.
 • Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji zaraznih bolesti.
 • Zdravstveni pregledi na kliconoštvo određenih kategorija stanovništva (sanitarni pregledi).
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Poslovi Centra za higijenu i humanu ekologiju, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru sledećih službi:
 • Odeljenje za higijenu
  • Odsek za DDD poslove
 • Odeljenje za sanitarnu hemiju

U domenu poslova Odeljenja za higijenu nalazi se sledeće:
 • uzorkovanje namirnica, briseva, predmeta opšte upotrebe, vode za piće, bazena za rekreaciju i rehabilitaciju, površinskih, otpadnih voda i vazduha radi laboratorijskih ispitivanja;
 • merenje nivoa buke u životnoj sredini;
 • davanje mišljenja i tumačenja rezultata laboratorijskih (mikrobioloških, fizičkih i hemijskih) ispitivanja i procena potencijalnog rizika po zdravlje;
 • nadzor objekata i kontrola higijenskih uslova proizvodnje i prometa namirnica, nadzor objekata za vodosnabdevanje, higijenski pregled fizičkog statusa, programe nastave i režima rada predškolskih i školskih objekata kao i objekata za kolektivni smeštaj;
 • obavljanje poslova iz programa rada na sprečavanju i suzbijanju bolničkih infekcija i učešće u radu komisije za bolničke infekcije;
 • organizovanje i obavljanje edukacije i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika kao i edukacije i konsultacije učenika srednjih škola i studenata viših i visokih škola za izradu seminarskih, maturskih, diplomskih radova, prakse, pripravničkog staža, i sl.;
 • saradnja sa MAS medijima, javnim glasilima u promociji zdravlja i zdravih stilova života, te zaštite životne sredine;
 • saradnja sa lokalnom samoupravom, društvenim, privrednim i kulturnim strukturama u unapređenju i očuvanju javnog zdravlja i životne sredine;
 • saradnja sa nevladinim organizacijama na nivou koordinacije i konsultacije, te izradi i sprovođenju projekata od javnog zdravstvenog značaja i zaštite životne sredine;
 • istraživački radovi u oblasti uticaja faktora svih fizičkih sredina na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a u sklopu naučnih i istraživačkih projekata i saradnja sa visokim prosvetnim i naučnim institucijama;
 • organizacija stručnih i naučnih sastanaka iz svih oblasti delatnosti;
 • obrada podataka i izrada izveštaja u okviru saradnje sa referentnim ustanovama, nadležnim inspekcijskim službama i sredstvima javnog informisanja;
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

Odeljenje za sanitarnu hemiju nadležno je obavljanje sledećih poslova:
 • analizu životnih namirnica, vode za piće, bazenskih voda, otpadnih voda, površinskih voda, tehnoloških i procesnih voda, predmeta opšte upotrebe i sadržaj polutanata aerozagađenja, određivanje kvaliteta dezinfekcionih sredstava;
 • ocenjivanje usklađenosti ispitivanih parametara sa važećom zakonskom regulativom.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U okviru Odseka za DDD poslove vrše se:
 • poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama, u vanrednim situacijama, kao i prema zahtevu tržišta;
 • prate i proučavaju metode i sredstava za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Centar za mikrobiologiju bavi se poslovima:
 • SANITARNE MIKROBIOLOGIJE;
 • KLINIČKE BAKTERIOLOGIJE;
 • IMUNOSEROLOGIJE;
 • PARAZITOLOGIJE SA MIKOLOGIJOM;
 • KONTROLOM KVALITETA I PRIPREMANjEM HRANLjIVIH PODLOGA

U oblasti poslova SANITARNE MIKROBIOLOGIJE aktivnosti Centra obuhvataju:
 • mikrobiološke analize životnih namirnica, vode za piće, površinskih i bazenskih voda, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kontrola/atest rada suvog sterilizatora i autoklava itd...;
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U oblasti poslova KLINIČKE BAKTERIOLOGIJE aktivnosti Centra obuhvataju:
 • kliničko dijagostičku bakteriološku dijagnostiku;
 • praćenje rezinstencije mikroorganizama, bakteriološka ispitivanja po epidemiološkim indikacijama, kontrola kliconoštva i mikrobiološki pregled lica koja dolaze iz endemskih područja.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U oblasti poslova IMUNOSEROLOGIJE aktivnosti Centra obuhvataju:
 • određivanje serološkog profila na razne mikroorganizme, detekcija antigena različitih mikroorganizama iz krvi, imunološka testiranja;
 • testiranje na HIV i krvne transmisivne bolesti kod rizičnih populacija, otkrivanje polno prenosivih bolesti kod rizičnih kategorija, itd.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U oblasti poslova PARAZITOLOGIJE SA MIKOLOGIJOM aktivnosti Centra obuhvataju:
 • kliničko dijagostičku delatnost;
 • parazitološki pregled lica koja dolaze iz endemskih područja, kontrola kliconoštva, parazitološka ispitivanja u smislu pronalaženja uzroka ili izvora zaraze.

 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.
 • U oblasti poslova KONTROLE KVALITETA I PRIPREMANjA HRANLjIVIH PODLOGA aktivnosti Centra obuhvataju:
  • priprema hranljivih podloga, sterilizacija laboratorijskog materijala i kontrola kvaliteta u laboratoriji uz implementaciju JUS ISO standarda, kontrola dispozicije laboratorijskog otpada.
  CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLjA I APO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I IIB U ZDRAVSTVU
  Poslovi Centra za promociju zdravlja i analizu, planiranje i organizovanje zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u ѕdravstvu, kao oblast delatnosti Zavoda, obavljaju se u okviru sledećih službi:
  • Odsek za promociju zdravlja
  • Odeljenja za analizu, planiranje i organizovanje zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u ѕdravstvu

  U Odsek za promociju zdravlja se:
  • vrši koordinacija promovisanja zdravih stilova života i brige o sopstvenom zdravlju, predlažu i podržavaju projekti, programi, kampanje, edukuju edukatori za izvođenje programa i projekata i kampanja, prati njihova realizacija, evaluira u toku i na kraju realizacije;
  • na osnovu analiza koje govore o prisutnosti rizika po zdravlje u populaciji i spoljnoj životnoj sredini (dijagnoza zajednice), razvija, učestvuje i prati sprovođenje interventnih programa;
  • odabiraju ciljne grupe gde će se promocija zdravlja implementirati: predškolska deca, školska deca, omladina, porodice, nastavno osoblje, zdravstvene ustanove, odrasli;
  • razvija multidisciplinarni pristup u promociji zdravlja, kako u Zavodu, tako i u društvenoj zajednici razvijajući partnerstvo sa svima onima koji mogu dati svoj doprinos u poboljšanju kvaliteta javnog zdravlja;
  • informiše stanovništvo o aktuelnim problemima zdravlja;

  U Odeljenju za analizu, planiranje i organizovanje udravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u ѕdravstvu se:
  • prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva, predlažu odgovarajuće mere za rešavanje registrovanih problema, izveštavaju o tome nadležne organizacije i javnost i nakon preduzetih mera evaluira;
  • Praćenje kretanja masovnih nezaraznih bolesti, vođenje registra (maligne neoplazme), statistička obrada prijava i izrada izveštaja zdravstvenog stanja stanovništva u odnosu na masovne nezarazne bolesti.
  • Organizovanje i obavljanje edukacije zdravstvenih radnika, kao i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika iz oblasti masovnih nezaraznih bolesti
  • Učestvovanje u sprovođenju programa za sprečavanje i suzbijanje hroničnih nezaraznih bolesti i istraživanja iz ove oblasti.
  • Izrada izveštaja i programa rada za suzbijanje hroničnih nezaraznih bolesti.
  • istražuju, prate zdravstveni problemi, pretnje po zdravlje, predlažu mere za rešavanje problema sa ciljem smanjenja i uklanjanja rizika;
  • predlažu elementi zdravstvene politike u okviru postojećih društveno-ekonomskih odnosa i dobijenih vrednosti indikatora ekonomike u zdravstvu na nivou lokalne samouprave i šire;
  • istražuju i planiraju zdravstvene potrebe stanovništva, kadrovski resursi, potrebe za usavršavanjem zdravstvenog kadra i sredstava za rad u cilju obezbeđenja racionalne, pristupačne i kvalitetne zdravstvene zaštite stanovništva;
  • prati kvalitet pruženih zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika;
  • analizira prirodno kretanje i oboljevanje stanovništva, prati rad zdravstvenih ustanova;
  • koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova u državnoj i privatnoj svojini;
  • sarađuje sa svim zdravstvenim ustanovama okruga i šire kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja;
  • koordinira i vrši nadzor nad stručnim radom i prati kvalitet rada zdravstvenih ustanova na okrugu;
  • formiraju i održavaju baze podataka;
  • podstiče i razvija integrisani zdravstveni informacioni sistem;
  • obavavljaju poslovi vezani za infrastukturu računarske mreže zavoda;
  • vrši se komunikacija sa drugim zdravstvenm ustanovama na području okruga u vezi sa bazama podataka od opšteg značaja u zemlji.
  SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE I TEHNIČKE I DRUGE SLIČNE POSLOVE
  Za nemedicinske poslove u Zavodu zadužena je Služba za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke i druge slične poslove, koja iste realizuje u okviru:
  • Odeljenja za tehnicke i druge slične poslove
  • Odeljenja za pravne poslove
  • Odeljenja za ekonomsko-finansijske poslove

  Odeljenje za tehničke i druge slične poslove zaduženo je za:
  • poslove nabavki, prodaje usluga i učešće u ugovaranju istih;
  • poslove održavanja zgrade, okoline zgrade i instalacija, poslove obezbeđenja zgrade, poslove grejanja i održavanja higijene i vešeraja.

  Odeljenje za pravne poslove zaduženo je za:
  • pravne i normativne poslove, a naročito: proučavanje pozitivnih propisa i učešće u organizovanju njihove primene, davanje pravnih tumačenja zakona, podzakonskih propisa i opštih akata i zakonitosti odluka organa u Zavodu, pripremanje tužbenog zahteva i drugih podnesaka u vezi sudskih sporova, sastavljanje ponuda i ugovora i sl.;
  • kadrovske poslove i poslove zaštite na radu;
  • administrativne poslove, a naročito: poslovi tehničkog sekretara, prijem i ekspedicija pošte, arhiviranje materijala i sl.

  Odeljenje za ekonomsko-finansijske zaduženo je za:
  • plansko analitički poslove;
  • poslove računovodstva i finanskijske poslove;
  • poslove obračuna zarada i obustava od zarada zaposlenih;