Instrukcije u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova povodom otvaranja objekata za prijem upisane dece u vreme trajanja epidemije COVID -19

–klima uređaji–


Novi korona virus je virus koji se primarno prenosi preko kapljica iz disajnih puteva koje nastaju prilikom kašljanja ili kijanja obolele osobe, preko pljuvačke ili sekreta iz nosa.

Virus se može preneti i preko kontaminiranih ruku, ili sveže kontaminiranih predmeta (maramice, peškiri i slično) koje je koristila obolela osoba. U odsustvu vakcine na ovo respiratorno oboljenje veoma je bitno pridržavati se opštih mera prevencije i izbegavati bliski kontak sa drugim osobama.

Bliskim kontaktom se smatra boravak na udaljenosti manjoj od dva metra od druge, potencijalno obolele osobe duže od 15 minuta ili fizički kontakt (rukama, licem) sa drugom, potencijalno obolelom osobom.

COVID-19 se prenosi uglavnom putem velikih respiratornih kapljica, međutim, sve veći broj izveštaja o epidemiji implicira ulogu aerosola (male kapljice i jezgra kapljica) u epidemiji COVID-19.

Evropski Centar za prevenciju i kontrolu bolesti, u svom uputstvu za ventilaciju zatvorenog prostora od 22. juna 2020. godine („Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19“; dostupno na: http://hi.lt/uploads/pdf/COVID-19/Ventilation-in-the-context-of-COVID-19.pdf. navodi i sledeće:


  • za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju – da ih treba održavati u skladu sa uputstvom proizvođača, posebno kada je reč o čišćenju i zameni filtera; izbegavati podešavanja uštede energije, kao što su ventilacija pod pritiskom koju kontroliše tajmer ili detektori za ugljen dioksid; razmotriti produženje vremena tokom kojeg se upotrebljavaju, na period pre i posle režima redovnog rada;

  • izbegavati recirkulaciju vazduha što je moguće više;

  • za direktan protok vazduha–da ga treba skrenuti sa, u pravcu od grupa pojedinaca, kako bi se izbeglo širenje i prenos patogena od zaraženih osoba;

  • da je, u svakom trenutku, a shodno važećim građevinskim propisima, za zatvoreni prostor potrebno obezbediti dovoljan broj izmena vazduha na sat; da će povećavanje broja izmena vazduha na sat smanjiti rizik od prenošenja COVID-19 u zatvorenom prostoru; da se to može postići prirodnom ili mehaničkom ventilacijom, zavisno od podešavanja;

  • kao opšte načelo, da mehaničku ventilaciju treba upotrebljavati tako da se na najmanju meru svede smer neprekidnog protoka vazduha ka osobama koje stojeImajući u vidu navedeno, ukazujemo na sledeće:

  • Za vreme boravka u objektu potrebno je obezbediti stalnu ventilaciju prostorija–snabdevanje svežim vazduhom, uz maksimalni mogući protok vazduha;

  • Prirodnu ventilaciju prostorija (provetravanje) koristiti kad god je to moguće;

  • U situacijama kada se klima uređaji moraju uključiti, oni moraju raditi tako da se vazduh izmenjuje samo svežim spoljnim vazduhom bez recirkulacije (ne koristiti zatvorene sisteme), uz maksimalni protok i usmeravanje toka vazduha prema plafonu, kako bi se postiglo kretanje od plafona ka podu;

  • Pre dolaska dece u objekat detaljno provetriti sve prostorije, a zatim uključiti klima uređaj tako da radi 15 minuta pre ulaska dece; u toku rada klima uređaja otvarati prozore (provetravati prostorije), kako bi se obezbedila dodatna količina i cirkulacija svežeg vazduha u prostoriji;

  • Pranje i dezinfekciju filtera na klima uređajima obavljati jednom nedeljno; filteri se najpre moraju dobro oprati deterdžentom i toplom vodom i potom osušiti; zatim se dezinfikuju 70% etil alkoholom prebrisavanjem a, potom, obavezno ostave da se u potpunosti osuše, kako bi i najmanji zaostatak etanola ispario. Dezinfekciju klima uređaja treba da obavlja ovlašćeni serviser ili obučeno lice, uz primenu svih mera predostrožnosti koje se odnose na primenu efikasnog dezinfekcionog sredstva koje je zapaljivo.


Pripremile
dr Dragana Jović
dr Marija Milić